Teknoloji devrimi ile bilgiye ulaşım hızı, iletişim ve toplum refahındaki artış, ‘bireye ve bireyin gelişimine’ odağı hızlandırdı. Bu değişimlerin sonucu ‘öğrenci merkezli eğitim modelleri’ farklı bağlamlarda uygulanmaya başlandı.

Eğitim içeriklerini oluştururken tüm dünyada yaşanan bu değişimleri göz önünde bulundurarak, güncel ve saygın araştırmaları temel aldık. İhtiyaca en etkili cevap bulan kavramları anlaşılır modellere çevirdik.  Bilginin öğrenciye aktarımındaki kolaylığı ve anlaşılırlığı önceliklendirdik. Öğrenci katılımını göz önünde tuttuk.  Eğitimleri birtek kariyer kararı değil, farkındalik ve kişisel gelişim ekseninde ele aldık ki, kazanımlar hem sizlerin hem de öğrencilerinizin yaşamının her alanına transfer edilebilsin.

Talebiniz doğrultusunda tüm eğitimlerimizi okulunuzda hizmet içi eğitim olarak düzenleyebiliriz. 

Unutmayın; gelişim merakla başlar, eğitimle beslenir…

Yetişkin ve ergen beyni arasındaki farkları anlayarak ergen beyninin gelişmekte olan yapısını öğrenirsiniz. Nörobilim perspektifinden, beynin sürüngen, frontal, parietal ve limbik sistem bölümlerini ve bu bölümlerin duygu-düşünce-tutum-davranış üzerindeki etkisini fark edersiniz. Bu bilgiler ışığında, nörobilim, psikoloji ve eğitim bilimlerini bir arada ele alarak, multidisipliner bir bakış açısı ile öğrenmeyi ve öğretmeyi ele alırsınız. Kazanımlarınızı eğitim-öğretime nasıl entegre edebileceğiniz, kısacası bu farkındalığı öğrencilerinize nasıl aktarabileceğiniz ile ilgili öneriler edinirsiniz.

“Öğrencilerin kariyer planlamasına hazırlık sürecinde onlara nasıl destek olabilirim?”, “Etkin ve sistematik kariyer planlaması için öğrencilerin geliştirmesi gereken beceriler nelerdir?”, “Bu süreci sahiplenmeleri için sınıf içinde ne tür çalışmalar yapabilirim?” gibi sorularınızın cevaplarına ulaşacağınız bu eğitim ile öğrencilerin kariyer planlamasına hazırlık ve geleceğe uyum sağlama süreçlerinde kritik olan kavram ve becerilere odaklanırsınız. 
Kariyer kararına etki eden merak, akıl alma, sorumluluk, özgüven, ilgi/endişe kavramlarını irdelersiniz. Bu kavramlar ile ilgili sınırlayıcı ve geliştirici inançların neler olduğunu belirlersiniz. Doğru soruları sorarak merakını canlandırma, araştırma yaparak objektif bilgiye ulaşma, ilgili olarak kısa, orta, uzun vadeli planlama yapma ve zamanı etkin yönetme, sorumluluk alarak özgüvenini pekiştirme gibi becerilerin geliştirilmesi ve bu sayede öğrencilerin süreç içerisinde yaşayabilecekleri kaygının yönetilmesinde, öğrencileri desteklemeniz için somut bilgiler ve öneriler edinirsiniz.

Kariyer kararı verme gibi önemli bir süreçte öğrencilerinizin yanında yer alırken, karar sürecine etki eden içsel (fizyoloji, ihtiyaç, duygu vb.) ve dışsal (aile, arkadaş, rol modeller vb.) faktörlerin neler olduğunu irdelersiniz. Bu faktörleri; değerler, oluşturulan inançlar gibi öğrencilerin kontrolünde olanlar, fizyoloji, içgüdü gibi kontrolünde olmayanlar ve duygular, öğrenilmiş inançlar gibi kontrolünde olmayıp öğrenciler tarafından yönetilebilecek olanlar şeklinde gruplarsınız. İnanç-tutum-davranış arasındaki ilişkiyi ele alarak, öğrencilerin öz-denetim geliştirmesine destek olmak için izlenebilecek yolları belirlersiniz.

Öğrenme derinliği ile öğrencilerin ezberle bilgiyi almasından, anlayarak ve anlamlandırarak fark yaratmasına geçişin eğitim sistemindeki önemini ele alırsınız. Öğrencilerde gelişimin merak ile başlayıp eğitim ile beslenmesi sürecini irdeler, öğrenme ve merak arasındaki ilişkiyi somutlaştırırsınız. Öğrenmeyi desteklemek için, bilişsel ve duyuşsal öğrenme arasındaki farkı, öğrenme sürecinde hata yapmanın ve hata ile ilgili geri bildirim vermenin önemini değerlendirirsiniz. Öğrencilerin, hatalarını bir öğrenme deneyimi olarak görmeleri için sınırlayıcı ve gelişimci zihin yapılarının önemini incelersiniz. Merak becerisini ve doğru soru sormayı desteklemeye yönelik okul ortamında izlenebilecek adımları netleştirirsiniz. Öğrenme derinliği, öğrenme-merak ilişkisi ve merak becerisi geliştirmeye kariyer kararı ile birlikte bütüncül bakarsınız.

Öğrenciler arasında yaygın olan kaygının yönetilmesinin ilk aşaması olarak kaygının altında yatan nedenlerin neler olduğunu irdelersiniz. Belirsizliği tolere etmek ve zor süreçleri/geçişleri, kısacası yaşamı yönetmek için önemli olan psikolojik dayanıklılık becerisini kaygı ile ilişkilendirir ve öğrencilerde psikolojik dayanıklılık becerisi geliştirmeye yönelik somut adımlar belirlersiniz.

Öğrencilerin sahip olduğu gerçek benlikleri, olmayı hayal ettikleri ideal benlikleri ve toplumsal şartlanmalar/öğrenmelerle olması gerektiğini düşündükleri benlikleri arasındaki uyuşmazlıkların hayal kırıklığı, depresyon, kaygı ve özgüven ile ilişkisini değerlendirirsiniz. Kendi potansiyellerini kullanmaları, kısacası özgüvenli olmaları ile benlik farkındalığı arasındaki ilişkiyi somutlaştırırsınız. Öğrencilerinin kendine güven ve özgüven arasındaki farkı anlayıp, özgüven ve öz-yeterlik geliştirmeye yönelik öğrencilerle yaptığınız çalışmalarda, benlik farkındalığını ele alma yollarını belirlersiniz.

Sistematik ve bilimsel kariyer eğitimi ve rehberliği uygulamalarının okullarda nasıl yapılması gerektiğine dair bilgi edinirsiniz. Uluslararası standartları öğrenerek, ulusal standartların geliştirilmesi gereken noktalarını belirlersiniz. Okul uygulamalarınızda, stratejik bir bakış açısı kazanır ve büyük resmi görerek, bütüncül hareket edersiniz.

Denetim odağı kavramı ile öğrencilerin tutum, düşünce ve davranışlarının sorumluluğunu almasının önemini değerlendirirsiniz. Öğrencilerin, ne oranda sorumluluk aldığını (iç denetim odağı) ve ne oranda sorumluluğu kendisi dışındaki kişilere ya da faktörlere aktardığını (dış denetim odağı) belirlemenin eğitim-öğretimdeki yansımalarını ve etkilerini ele alırsınız. Kariyer yapılandırma sürecini öğrencilerin sahiplenmesi ve tüm süreçte sorumluluk alması adına yapılabilecek farkındalık çalışmalarını detaylandırırsınız.

Öğrencilerin davranışlarının altında yatan dürtü, duygu ve ihtiyaçların neler olduğunu ele alırsınız. Davranışlarının nelerden beslendiğini fark etmeleri konusunda ergenlere destek olmak için beyni anlamanın önemini değerlendirirsiniz. Beynin farklı bölümlerinin duygu, dürtü ve ihtiyaç ile ilişkisini netleştirirsiniz. Dürtü kontrolü ve duygu yönetiminde atılabilecek somut adımları belirlersiniz.

Okul ve öğretmen ihtiyaçlarınıza göre siz seçin, biz düzenleyelim…

Kariyer Karar Verme Sürecinde Yaşam ve Kariyer Değerlerinin Rolü 
Kariyer Kararında Öğretmenin ve Okulun Rolü
Kariyer Rehberliğinde Güncel Uygulamalar 
Öğrencilerde Doğru Soru Sormayı Desteklemek
Nöroeğitim Perspektifinde Öğrenme Süreçleri
Merak Becerisini Geliştirmek: Sınıf içi Öneriler
Dikkat ve Öğrenme
Ergenlerde Farklı Karar Verme Stillerini: Karar Verme ve Problem Çözme Becerisi Geliştirmek Kararları Ertelemenin Önüne Geçmek 
Kariyer Planlama Sürecinde Okul ve Aile İletişimini Artırmak
Ergenlerde Gelişen Beyin
İyi Oluş Hali, İyi Olma ve Psikolojik Sağlık Kavramları Arasındaki Fark
Kariyer Kararında Sorumluluk ve Özgüven
Kariyer Planlamasında Merak ve Araştırma
Kariyer Kararında Mükemmeliyetçilik

Başka bir konuda eğitim almak istiyorsanız, lütfen bize yazın.

 

Ön Kayıt

Sertifika programları ile eğitimciler kariyer eğitimi ve rehberliği alanında öne çıkan kavramları irdeler, bilimsel araştırmaların somut sınıf içi uygulamalara nasıl dönüştüreceklerini öğrenirler. Programlar, nörobilim, eğitim, psikoloji, kariyer danışmanlığı kuramlarından kariyer planlama envanterleri ve uygulamalarına dair birçok konuyu ele alır.

Sertifika programının ve envanter uygulayıcı eğitiminin okulunuzda uygulanması için lütfen iletişime geçiniz. Ortaöğretimde Kariyer Eğitimi ve Rehberliği programın gerekliliklerini yerine getiren katılımcılara, Yıldız Teknik Üniversitesi sertifikası verilecektir.

Kariyer Rehberliği ve Eğitimi ile ilgili kavramlar ve öne çıkan dinamikler, teorik ve uygulamalı olarak bütüncül ele alınır. Kavramlar üzerine farkındalık kazanma, beyni ve zihin yapılarını anlama, ergeni doğru tanıma, öğrenmeyi öğrenme, kariyer yapılandırmasında öne çıkan boyut ve becerileri değerlendirme çerçevesinde oluşturulmuştur.

TurQuest Kariyer ve Meslek Raporu, öğrencilerin ilgilerini kariyer alanlarının gereklilikleri ve gerektirdiği yetenekler (bilişsel beceriler) ile karşılaştırarak son derece kapsamlı irdeleyen bir envanterdir. Uygulama eğitiminde, ilgiler, bilişsel  beceriler, değerler, karar verme ve kariyer yapılandırma sürecinde etkili olan dinamikler arasındaki ilişkiler sistematik ele alınır.
Eğitim başvuru formu detaylı bilgi sayfasında yer almaktadır.

Seminerlerimizi CAPS ürün ve hizmetlerinden yararlanan okullar için önceliklendiriyoruz. Seminer konularını, CAPS kariyer müfredatının okulunuzda nasıl uygulandığını, veli ve öğrencilerinizi hangi konuda aydınlatmak istediğimizi, büyük resimde hangi parçanın yerine oturması gerektiğini  göz önünde bulundururak birlikte seçiyoruz.

CAPS uygulamalarından yararlanmıyor ancak seminer hizmetinden yararlanmak için  istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.

Esnek Beynim ve Gelişimci Zihnim
Yaşam ve Kariyer Değerlerimi Belirleyerek Kariyerimi Planlıyorum 
Psikolojik Dayanıklılık/Yılmazlık Nedir?
Öğrenmeyi Öğreniyorum: Ezberden Anlamaya Geçiyorum
Hayatımın Kontrolünü Alıyorum, Kararlarımı Ben Veriyorum
Hatalarım Bana Ne Öğretiyor?
Yoksa Mükemmeliyetçi Miyim?

 

Çocuğumu Kariyer Karar Verme Sürecine Nasıl Hazırlarım?
Ergen Beynini Öğrenerek Çocuğumu Anlıyorum
Çocuğumu Gelişimci Zihin Yapısı ile Hayata Hazırlıyorum
Psikolojik Dayanıklılık Nedir?
Çocuğum ile Değerlerimizi Önceliklendiriyoruz
Öğrenmeyi Öğreniyorum: Ezberden Anlamaya Geçmesinde Çocuğumu Destekliyorum
Dikkat ve Geri Bildirim Öğrenmeyi Nasıl Etkiliyor?

Öğrencileriniz ve velileri CAPS uygulamalarını bireysel danışmanlık kapsamında alabildikleri gibi aşağıda detaylarını bulacağınız atölyelerimize de katılabilirler.

Öğrenci atölyelerinde, kişisel gelişim ekseninde kariyer yapılandırması ve planlaması amaçlanır. 12. sınıflar için hızlı cevap bulacakları TurQuest-1, 10. ve 11. sınıflar için TurQuest-2,  9.ve 10. sınıflar için kapsamlı CAPS atölyeleri en etkili atölyelerimizdendir. 

Ebeveyn ve aile atölyelerinde amaçladığımız;  kariyer planlama sürecinde anne-babaların çocukları için nasıl etkili bir yaşam ve kariyer rehberi olacakları ve sürece hangi aşamada  katılım göstermeleri gerektiği ve bunu nasıl yapacaklarını onlara aktarmaktır. Kariyer karar verme sürecindeki önemli becerileri fark etmeleri, çocuklarını gelişimci zihin yapısı, sorumluluk bilinci ve özgüven ile hayata hazırlamalarına destek olmaktır.

Her insanın biricik olması gibi, her aile de biriciktir ve kariyer karar sürecinin tek bir doğrusu yoktur. Bu sebeple  her aile için, kendi iç dinamiklerini ve ihtiyaçlarını anlayarak çalışmalar düzenliyoruz. Ayrıca aileler için karar verme süreçleri ve  aile içi iletişim konularında pratik ve verimli çalışmalarımız ile mutluluk ve başarıya giden yolda destek olmayı hedefliyoruz. 

Ön Kayıt

“Eğer bizler bugünün öğrencilerine dünkü bilgileri öğretirsek; onların yarınını çalmış oluruz.” John Dewey

Atölyeler, kariyer yapılandırması ile ilgili kavramları düşündüren çok sayıda soru ve aktiviteyi içerir. Derin öğrenmeyi ve gelişimi hedefler.  Eğitim, psikoloji ve rehberlik alanlarında yapılan bilimsel araştırmaları, somut etkinliklere dönüştürerek katılımcılarla buluşturur. Öğrencinin hangi atölyeye katılacağına karar verirken yaşını, ihtiyaçlarını, zihinsel ve duygusal olgunluğunu göz önünde bulundurmak gerekir.

Zaman baskısı hisseden, hangi bölümü seçeceği konusunda kararsızlık yaşayan veya verdiği kararı test etmek isteyen 12. sınıf öğrencilerinin hızlı cevap bulmalarını amaçlar. Öğrenciler, İngiltere menşeli, 300 soruluk TurQuest Envanteri ile ilgileri doğrultusunda belirlenen kariyer alanlarını ve okuyabilecekleri üniversite bölümlerini öğrenirler. Mesleklerin gerekliliklerinin kendilerine uyumunu rapordaki mini anketler ile değerlendirip, ellerindeki verilerle uygun meslek- kariyer seçeneklerini ve hangi üniversitelere başvuracaklarını belirlerler. 
Uygulanan Envanterler: TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri, Cambridge Profile Yetenek Envanteri (İsteğe Bağlı)                                                                          

12. Sınıf Yarım Gün

İlk atölye ile benzer içerikte ancak daha kapsamlı olan bu atölye, zaman baskısı duymayan ve seçimlerinde esnek olma şansına sahip öğrenciler için daha fazla katma değer yaratır. Öğrenciler, 300 soruluk TurQuest Envanteri ile, ilgileri paralelinde belirlenen kariyer/meslek alanları hakkında detaylı bilgi edinirler. Bu doğrultuda, lisedeki ders/alan ya da üniversitedeki bölüm seçimlerini yaparlar. Farklı sektörleri, sektörlerin öne çıkan özelliklerini ve bunların kendilerine uyumunu rapordaki mini anketler ile değerlendirip eylem planı oluştururlar. Kariyer planlamasını bir süreç olarak ele alır; başarı ve mutluluk tanımları, yaşam ve kariyer değerleri üzerine düşünürler.
Uygulanan Envanterler: TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri, Cambridge Profile Yetenek Envanteri (İsteğe Bağlı) 

10-11-12. SınıfTam Gün

En kapsamlı ve kişisel gelişim ekseninde oluşturulmuş bu atölyede, bütün CAPS modülleri uygulanır. Kariyer/meslek kararına etki eden farklı faktörler bütüncül ve sistematik olarak ele alınır. Öğrenciler, TurQuest Envanteri ile belirlenen kariyer alanlarını kendini ve iç dinamiklerini anlayarak değerlendirir. Ergen beyninin işleyişini, bunun inanç, duygu, tutum, düşünce ve davranış ile olan ilişkisini ve kariyer kararına etkilerini öğrenir. Soyut kavramların somut strateji ve davranışlara nasıl dönüşeceği üzerine çalışır. İlginin meslek tatmini ve planlama; özgüvenin işbirlikçi olma ve sorumluluk alma; merakın soru sorma; akıl almanının iletişim ile ilişkisini kurar. “Ben kimim, ne istiyorum, yaşamdan ne bekliyorum” gibi temel varoluşsal soruların gelecekte yapacağı ve ortalama 80.000 saat geçireceği meslek ile cevap bulacağını anlamaya başlar.
Uygulanan Envanterler: Başlarken, Zihinsel Hazırlık, Kontrol Kimde ve Zihin Yapıları, Karar Verme Stilleri, TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri, Cambridge Profile Yetenek Envanteri (İsteğe bağlı)

9-10-11-12. Sınıf İki Gün

Bu atölye henüz bölüm seçmemiş ve geleceği üzerine çok düşünmemiş olan öğrencilere, kariyer planlamasına ve geleceğe nasıl bir yaklaşım içinde olmaları gerektiğini öğretir. Doğru soruları sorarak merakını canlandırma, araştırma yaparak objektif bilgiye ulaşma, ilgili olarak kısa, orta, uzun vadeli planlama yapma, sorumluluk alarak özgüvenini pekiştirme gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenir. Zaman kaybetme, kararsızlık, kayıtsızlık, gerçekçi olmama gibi kariyer planlamasına dair olası problemlerin önüne geçmek için farkındalık yaratır. Kariyer planlama sürecinin erken dönemindeki öğrenciler; bugün bilerek ve düşünerek aldığı kararlar ile şartlanmalar ve ezberden verilen kararların arasındaki farkı, kendini ve beynini anlayarak öğrenir. Bu süreci bir öğrenme deneyimi olarak ele alıp sahiplenmenin önemini fark eder.  
Uygulanan Envanterler: Zihinsel Hazırlık, Zihin Yapıları

Hazırlık- 9-10. Sınıf Tam Gün

Kaygıyı, sebeplerini ve kaygı yönetimini anlamaya yönelik olan bu atölye, öğrencilerin birtek kariyer değil yaşamın her alanında edinmesi gereken psikolojik dayanıklılık becerisini geliştirmeye adım atmalarını hedefler.
Uygulanan Envanterler: Zihin Yapıları, Kontrol Kimde

Hazırlık- 9-10-11-12. Sınıf Tam Gün

İhtiyaca yönelik olarak, bireyler ya da kapalı gruplar için atölye içerikleri birleştirilebilir ve yeniden düzenlenebilir.  

Hazırlık- 9-10-11-12. Sınıf

Ön Kayıt

Atölyeler ile ebeveynlerin çocukları için etkili bir kariyer ve yaşam rehberi olmaları hedeflenir.  Ergeni ve  beyin yapısını öğrenerek, çocuklarını anlamaları, kariyer karar verme sürecindeki önemli becerileri fark etmeleri, çocuklarını gelişimci zihin yapısı, sorumluluk bilinci ve özgüven ile hayata hazırlamaları amaçlanır.

Ebeveynler, çocuklarının kariyer karar sürecinde aktif rol almaya adım atarlar. Yaşamın her aşamasında önemli olan kritik düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini aile hayatına nasıl aktarabilecekleri yönünde somut öneriler edinirler. Bilinçli bir kariyer rehberi olarak çocuklarını daha fazla desteklemek için stratejiler geliştirirler. Etkili iletişim ile bir ekip olarak nasıl güçlenebilecekleri üzerine çalışırlar.
Kimler Katılabilir?: Anne-Babalar

“Çocuğumun kararlarındaki etkimin farkında mıyım? Hangi düşünce ve söylemlerimden etkileniyor? Çocuğumun gelişmesini nasıl desteklerim? Demokratik tutum nasıl geliştirilir?” gibi soruların cevaplandığı bu seminer ile ebeveynler, gençlerin kariyer karar sürecindeki rollerini, çocuğuna aktardığı düşüncelerin/söylemlerin ve farklı ebeveyn tutumlarının sürece etkisini irdeler. Kendisinin ve çocuğunun hatalara karşı bakış açısını olumlu yönde değiştirerek gelişimci zihin yapısına sahip olmaya adım atar.

Kimler Katılabilir?: Ebeveyn Görevi Üstlenen Herkes

Ön Kayıt

Sistematik kariyer yapılandırması için karar sürecine dair bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen atölyeler, etkili iletişim ile ailenin gelişimini destekler.

Bu atölye, kararlarını ekip olarak vermeyi tercih eden, iş birliğine ve iletişime açık ailelerin, kariyer karar sürecini bilimsel bir çerçevede ele almalarına fırsat verir. Aile bireyleri aynı sorulara verdikleri cevapları kariyer danışmanı eşliğinde, açık ve güvenli bir ortamda tartışır. Kariyer planlamasına hazırlık ve geleceğe uyumluluk süreçlerinde öğrencinin bulunduğu yer, öğrenci ve aile bireyleri tarafından değerlendirilir. Böylece gerçekler üzerinden ortak bir paydada buluşup planlama yapmak için zemin hazırlanır. Soyut kavramların somut strateji ve davranışlara nasıl dönüşeceği üzerine çalışılır. 
Kimler Katılabilir?: Hazırlık- 9-10-1112. Sınıf öğrencileri ve aileleri 
Uygulanan Envanterler:  Zihinsel Hazırlık, TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri, Cambridge Profile Yetenek Envanteri (İsteğe Bağlı)

Aileler, olumlu tutum geliştirmenin ve sorumluluk alarak planlama yapmanın, gelecekteki başarı ve mutluluğa etkisini inceler. Kaygıyı, kaygıyı oluşturan sebepleri ve yönetme becerisi olarak psikolojik dayanıklılığı derinlemesine ele alır. Farkında olarak ya da olmayarak sergilenen ve gelişimi engelleyebilecek inanç ve tutumların aile içi iletişime etkisini ve bu inanç/tutumların kaygıya nasıl dönüştüğünü tartışır. Beklentilerini açıkça ifade edecekleri bir ortamda, gerçekçi beklentiler üzerinde hemfikir olurlar.
Kimler Katılabilir?: Hazırlık, 9-10-1112. Sınıf öğrencileri ve aileleri 

Tam Gün

Ön Kayıt

Psikolojik danışma ve rehberlik, psikoloji öğrencilerine yönelik, kariyer rehberliği ve eğitiminde değişen paradigmayı, güncel bakış açılarını temel alan destekleyici eğitim alternatifleri bulunmaktadır. Üniversite öğrencileri, kariyer rehberliğinde ele alınması kritik öneme sahip kavramları inceleme şansına sahip olur.

 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji bölümü 3.- 4. sınıf öğrencilerinin ve yeni mezunlarının kişisel gelişimini ve mesleki yetkinliklerini geliştirmesi, üniversite eğitim müfredatında henüz yerini bulamamış güncel bilimsel araştırmaları nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri, rekabetin yoğun olduğu iş dünyasına donanımlı başlamaları desteklenir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji bölümü 3.- 4. sınıf öğrencilerinin ve yeni mezunlarının kariyer eğitimi ve rehberliğine artan ihtiyacı karşılamaya yönelik bilgi ve beceri kazanarak, alandaki mezunlar arasında fark yaratmaları, kendi kariyerlerini yapılandırmaları amaçlanır.
Eğitim başvuru formu detaylı bilgi sayfasında yer almaktadır.