Zamanın ruhu ile paralel her alanda yaşanan paradigma değişimi eğitimde de etkisini gösteriyor. İhtiyaçların, içgüdülerin, inançların, duyguların, değerlerin ve becerilerin merkeze alındığı bu geçişte bireyin biricikliği ön plana çıkıyor. Aynı geçiş, öğrenme ve öğretme anlayışlarında da yaşanıyor. Bilgiye çok kolay ulaşılabilmesi, eğitimde önceliği değiştiriyor. Bilgi edinmek yerine bilgiden anlam çıkararak kendinde ve çevresinde fark yaratmak önem kazanıyor.

Bu durum öğrencilerin farklı beceriler kazanmasına olan ihtiyacı vurguluyor.
Geliştirdiğimiz eğitimler, hem öğretmeni hem de öğrenciyi bilgi ile yetkilendirmeyi hedefliyor. Anlattığımız modeller ve kavramlar zihinleri aydınlatacak, farkındalığı artıracak ve en önemlisi gelişimi destekleyecek.
Eğitim içeriklerimiz, tüm eğitim kademelerinde görev alan öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimi için uygundur. Sınıf içi aktiviteler sınıf seviyesine göre farklılık gösterir.

Öğretmen eğitimlerimiz kurumlara hizmet içi eğitim olarak da verilmektedir.

Öğrencilerin geliştirdiği sınırlayıcı inançlar, kalıcı öğrenmenin önündeki en önemli engeldir.

  • Başarım, zeka ve yeteneğime bağlıdır
  • Hata yapmamalıyım
  • Sonuca zorlanmadan ulaşmalıyım
  • Yeteneklerim doğuştan gelir...

Her öğrencinin öğrenebildiğine; hata yapmanın öğrenme için bir fırsat olduğuna inanmak gerekir. Öğrencilere geribildirimin benliğe yapılan bir saldırı değil, gelişim için bir vesile olarak görmeleri öğretilmelidir.

Bu eğitimde, gelişimci ve sınırlayıcı zihin yapılarını ve eğitimdeki önemini nörobilim ekseninde ele alırsınız. Sınıf içinde gelişim odaklı kültürün nasıl yaratılacağı, bu kavramların öğrencilere nasıl öğretileceğine dair örnek etkinlikler edinirsiniz.

“Eğitim sistemimiz ezbere dayanır.“ derken yine ezberden konuşuyor olabilir miyiz?
Bu ezberi yıkmak için geliştirilmesi gereken becerilerden biri, bilgiyi anlayarak ve anlamlandırarak öğrenmektir. Bir başka deyişle öğrenmeyi öğrenmek… Ancak bu şekilde ezberlenerek çabuk unutulan bilginin önüne geçilir ve öğrencilerde kalıcı öğrenme sağlanarak başarılarında artış sağlanabilir. Bu eğitimde, öğrencilerin öğrenmeye dair motivasyonlarını artıracak ve soru sormalarını destekleyecek sınıf içi aktivite örnekleri ile kazanımları somutlaştırırsınız.

İnsanı tanıyıp kendini anlayan ve sağlıklı kararlar alabilen gençler yetiştirmek, ergen beynini anlamaktan ve onlara anlatmaktan geçer. Ergenlerin kararlarını farkında olmadan etkileyen içgüdü, ihtiyaç, duygu, inanç, değer gibi enerji kaynaklarının yaşamdaki somut karşılıklarına bakılması gerekir. Bu eğitimde yaşamı etkili yönetmek için gerekli olan ve frontal beynin fonksiyonları içerisinde yer alan karar verme, kritik düşünme ve problem çözme becerilerinin öğrenilebildiğini ele alırsınız.
Bu becerilerin eğitim-öğretime nasıl entegre edilebileceği, bu farkındalığın öğrencilere nasıl aktarabileceği ile ilgili öneriler edinirsiniz.

Öğrenci merkezli eğitim, gerçek anlamda uygulanmak isteniyor ise öğrencilerin iç dünyalarına da yer açılmalı, onların psikolojik sağlığı da dikkate alınmalıdır. Bu eğitimde öğrencilerin gerçek benlikleri, sahip olmayı hayal ettikleri ideal benlikleri ve toplumsal şartlanmalar/öğrenmelerle olması gerektiğini düşündükleri benlikleri ve birbirleri arasındaki uyuşmazlıkları detaylı irdelersiniz. Hayal kırıklığı ve kaygı ile ilişkisini değerlendirirsiniz. Öğrencinin iyi oluş düzeyini ve özgüvenini artırmayı destekleyen etkinlik önerileri edinirsiniz.

“Öğrencilerin kariyer planlamasına hazırlık sürecinde onlara nasıl destek olabilirim?”, “Etkin ve sistematik kariyer planlaması için öğrencilerin geliştirmesi gereken beceriler nelerdir?”, “Bu süreci sahiplenmeleri için sınıf içinde ne tür çalışmalar yapabilirim?” gibi sorularınızın cevaplarına ulaşacağınız bu eğitim ile öğrencilerin kariyer planlamasına hazırlık ve geleceğe uyum sağlama süreçlerinde kritik olan kavram ve becerilere odaklanırsınız.
Kariyer kararına etki eden merak, akıl alma, sorumluluk, özgüven, ilgi/endişe kavramlarını irdelersiniz. Bu kavramlar ile ilgili sınırlayıcı ve geliştirici inançların neler olduğunu belirlersiniz. Doğru soruları sorarak merakını canlandırma, araştırma yaparak objektif bilgiye ulaşma, ilgili olarak kısa, orta, uzun vadeli planlama yapma ve zamanı etkin yönetme, sorumluluk alarak özgüvenini pekiştirme gibi becerilerin geliştirilmesi ve bu sayede öğrencilerin süreç içerisinde yaşayabilecekleri kaygının yönetilmesinde, öğrencileri desteklemeniz için somut bilgiler ve öneriler edinirsiniz.

Kariyer kararı verme gibi önemli bir süreçte öğrencilerinizin yanında yer alırken, karar sürecine etki eden içsel (fizyoloji, ihtiyaç, duygu vb.) ve dışsal (aile, arkadaş, rol modeller vb.) faktörlerin neler olduğunu irdelersiniz. Bu faktörleri; değerler, oluşturulan inançlar gibi öğrencilerin kontrolünde olanlar, fizyoloji, içgüdü gibi kontrolünde olmayanlar ve duygular, öğrenilmiş inançlar gibi kontrolünde olmayıp öğrenciler tarafından yönetilebilecek olanlar şeklinde gruplarsınız. İnanç-tutum-davranış arasındaki ilişkiyi ele alarak, öğrencilerin öz-denetim geliştirmesine destek olmak için izlenebilecek yolları belirlersiniz.

Öğrenciler arasında yaygın olan kaygının yönetilmesinin ilk aşaması olarak kaygının altında yatan nedenlerin neler olduğunu irdelersiniz. Belirsizliği tolere etmek ve zor süreçleri/geçişleri, kısacası yaşamı yönetmek için önemli olan psikolojik dayanıklılık becerisini kaygı ile ilişkilendirir ve öğrencilerde psikolojik dayanıklılık becerisi geliştirmeye yönelik somut adımlar belirlersiniz.

Sistematik ve bilimsel kariyer eğitimi ve rehberliği uygulamalarının okullarda nasıl yapılması gerektiğine dair bilgi edinirsiniz. Uluslararası standartları öğrenerek, ulusal standartların geliştirilmesi gereken noktalarını belirlersiniz. Okul uygulamalarınızda, stratejik bir bakış açısı kazanır ve büyük resmi görerek, bütüncül hareket edersiniz.

Denetim odağı kavramı ile öğrencilerin tutum, düşünce ve davranışlarının sorumluluğunu almasının önemini değerlendirirsiniz. Öğrencilerin, ne oranda sorumluluk aldığını (iç denetim odağı) ve ne oranda sorumluluğu kendisi dışındaki kişilere ya da faktörlere aktardığını (dış denetim odağı) belirlemenin eğitim-öğretimdeki yansımalarını ve etkilerini ele alırsınız. Kariyer yapılandırma sürecini öğrencilerin sahiplenmesi ve tüm süreçte sorumluluk alması adına yapılabilecek farkındalık çalışmalarını detaylandırırsınız.

Öğrencilerin davranışlarının altında yatan dürtü, duygu ve ihtiyaçların neler olduğunu ele alırsınız. Davranışlarının nelerden beslendiğini fark etmeleri konusunda ergenlere destek olmak için beyni anlamanın önemini değerlendirirsiniz. Beynin farklı bölümlerinin duygu, dürtü ve ihtiyaç ile ilişkisini netleştirirsiniz. Dürtü kontrolü ve duygu yönetiminde atılabilecek somut adımları belirlersiniz.

Okul ve öğretmen ihtiyaçlarınıza göre siz seçin, biz düzenleyelim...

Kariyer Karar Verme Sürecinde Yaşam ve Kariyer Değerlerinin Rolü
Kariyer Kararında Öğretmenin ve Okulun Rolü
Kariyer Rehberliğinde Güncel Uygulamalar
Öğrencilerde Doğru Soru Sormayı Desteklemek
Nöroeğitim Perspektifinde Öğrenme Süreçleri
Merak Becerisini Geliştirmek: Sınıf içi Öneriler
Dikkat ve Öğrenme
Ergenlerde Farklı Karar Verme Stillerini: Karar Verme ve Problem Çözme Becerisi Geliştirmek Kararları Ertelemenin Önüne Geçmek
Kariyer Planlama Sürecinde Okul ve Aile İletişimini Artırmak
Ergenlerde Gelişen Beyin
İyi Oluş Hali, İyi Olma ve Psikolojik Sağlık Kavramları Arasındaki Fark
Kariyer Kararında Sorumluluk ve Özgüven
Kariyer Planlamasında Merak ve Araştırma
Kariyer Kararında Mükemmeliyetçilik

Başka bir konuda eğitim almak istiyorsanız, lütfen bize yazın.

 

Sertifika programları ile eğitimciler kariyer eğitimi ve rehberliği alanında öne çıkan kavramları irdeler, bilimsel araştırmaların somut sınıf içi uygulamalara nasıl dönüştüreceklerini öğrenirler. Programlar, nörobilim, eğitim, psikoloji, kariyer danışmanlığı kuramlarından kariyer planlama envanterleri ve uygulamalarına dair birçok konuyu ele alır.

Sertifika programının ve envanter uygulayıcı eğitiminin okulunuzda uygulanması için lütfen iletişime geçiniz. Ortaöğretimde Kariyer Eğitimi ve Rehberliği programın gerekliliklerini yerine getiren katılımcılara, Yıldız Teknik Üniversitesi sertifikası verilecektir.

Kariyer Rehberliği ve Eğitimi ile ilgili kavramlar ve öne çıkan dinamikler, teorik ve uygulamalı olarak bütüncül ele alınır. Kavramlar üzerine farkındalık kazanma, beyni ve zihin yapılarını anlama, ergeni doğru tanıma, öğrenmeyi öğrenme, kariyer yapılandırmasında öne çıkan boyut ve becerileri değerlendirme çerçevesinde oluşturulmuştur.

TurQuest Kariyer ve Meslek Raporu, öğrencilerin ilgilerini kariyer alanlarının gereklilikleri ve gerektirdiği yetenekler (bilişsel beceriler) ile karşılaştırarak son derece kapsamlı irdeleyen bir envanterdir.

Seminerlerimizi CAPS ürün ve hizmetlerinden yararlanan okullar için önceliklendiriyoruz. Seminer konularını, CAPS kariyer müfredatının okulunuzda nasıl uygulandığını, veli ve öğrencilerinizi hangi konuda aydınlatmak istediğimizi, büyük resimde hangi parçanın yerine oturması gerektiğini  göz önünde bulundururak birlikte seçiyoruz.

CAPS uygulamalarından yararlanmıyor ancak seminer hizmetinden yararlanmak için  istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.

Esnek Beynim ve Gelişimci Zihnim
Yaşam ve Kariyer Değerlerimi Belirleyerek Kariyerimi Planlıyorum 
Psikolojik Dayanıklılık/Yılmazlık Nedir?
Öğrenmeyi Öğreniyorum: Ezberden Anlamaya Geçiyorum
Hayatımın Kontrolünü Alıyorum, Kararlarımı Ben Veriyorum
Hatalarım Bana Ne Öğretiyor?
Yoksa Mükemmeliyetçi Miyim?

 

Çocuğumu Kariyer Karar Verme Sürecine Nasıl Hazırlarım?
Ergen Beynini Öğrenerek Çocuğumu Anlıyorum
Çocuğumu Gelişimci Zihin Yapısı ile Hayata Hazırlıyorum
Psikolojik Dayanıklılık Nedir?
Çocuğum ile Değerlerimizi Önceliklendiriyoruz
Öğrenmeyi Öğreniyorum: Ezberden Anlamaya Geçmesinde Çocuğumu Destekliyorum
Dikkat ve Geri Bildirim Öğrenmeyi Nasıl Etkiliyor?

Öğrencileriniz ve velileri CAPS uygulamalarını bireysel danışmanlık kapsamında alabildikleri gibi aşağıda detaylarını bulacağınız atölyelerimize de katılabilirler.

Öğrenci atölyelerinde, kişisel gelişim ekseninde kariyer yapılandırması ve planlaması amaçlanır. 12. sınıflar için hızlı cevap bulacakları TurQuest-1, 10. ve 11. sınıflar için TurQuest-2,  9.ve 10. sınıflar için kapsamlı CAPS atölyeleri en etkili atölyelerimizdendir. 

Ebeveyn ve aile atölyelerinde amaçladığımız;  kariyer planlama sürecinde anne-babaların çocukları için nasıl etkili bir yaşam ve kariyer rehberi olacakları ve sürece hangi aşamada  katılım göstermeleri gerektiği ve bunu nasıl yapacaklarını onlara aktarmaktır. Kariyer karar verme sürecindeki önemli becerileri fark etmeleri, çocuklarını gelişimci zihin yapısı, sorumluluk bilinci ve özgüven ile hayata hazırlamalarına destek olmaktır.

Her insanın biricik olması gibi, her aile de biriciktir ve kariyer karar sürecinin tek bir doğrusu yoktur. Bu sebeple  her aile için, kendi iç dinamiklerini ve ihtiyaçlarını anlayarak çalışmalar düzenliyoruz. Ayrıca aileler için karar verme süreçleri ve  aile içi iletişim konularında pratik ve verimli çalışmalarımız ile mutluluk ve başarıya giden yolda destek olmayı hedefliyoruz. 

"Eğer bizler bugünün öğrencilerine dünkü bilgileri öğretirsek; onların yarınını çalmış oluruz." John Dewey

Atölyeler, kariyer yapılandırması ile ilgili kavramları düşündüren çok sayıda soru ve aktiviteyi içerir. Derin öğrenmeyi ve gelişimi hedefler.  Eğitim, psikoloji ve rehberlik alanlarında yapılan bilimsel araştırmaları, somut etkinliklere dönüştürerek katılımcılarla buluşturur. Öğrencinin hangi atölyeye katılacağına karar verirken yaşını, ihtiyaçlarını, zihinsel ve duygusal olgunluğunu göz önünde bulundurmak gerekir.

Zaman baskısı hisseden, hangi bölümü seçeceği konusunda kararsızlık yaşayan veya verdiği kararı test etmek isteyen 12. sınıf öğrencilerinin hızlı cevap bulmalarını amaçlar. Öğrenciler, İngiltere’de yüz binlerce öğrenciye uygulanmış ve Türkiye’ye uyarlanmış 300 soruluk ilgi, 280 soruluk yetenek testi ile ilgilerine ve yeteneklerine uygun meslekleri ve üniversite bölümlerini öğrenirler. Mesleklerin gerekliliklerinin kendilerine uyumunu rapordaki mini anketler ile değerlendirip, ellerindeki verilerle uygun meslek- kariyer seçeneklerini ve hangi üniversitelere başvuracaklarını belirlerler. 

Uygulanan Envanterler: TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri, Bilişsel Beceriler ve Yetenek Envanteri                                           

12. Sınıf Yarım Gün

Zaman baskısı duymayan ve seçimlerinde esnek olma şansına sahip öğrenciler için bu atölye daha fazla katma değer yaratır. İngiltere’de yüz binlerce öğrenciye uygulanmış ve Türkiye’ye uyarlanmış 300 soruluk ilgi, 280 soruluk yetenek testi ile öğrenciler, ilgileri ve yeteneklerine uygun meslekleri ve üniversite bölümlerini öğrenirler. Farklı sektörleri, sektör değerlerini ve öne çıkan özelliklerini araştırırlar. Uzamsal (2D), şekil-uzay (3D), sözel, sayısal, soyut muhakeme, hızlı ve doğru çalışma ve aritmetik hesaplama olmak üzere yedi farklı alandaki yeteneklerini ve geliştirmek istediği becerileri değerlendirirler. Mesleklerin kendilerine uyumunu rapordaki mini anketler ile değerlendirip eylem planı oluştururlar.


Atölye sonunda edinecekleri kapsamlı İngilizce rapor (öğrenciye özel 30-40 sayfa) yaşam boyu öğrencilere rehber olacaktır.
Uygulanan Envanterler: TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri, Bilişsel Beceriler ve Yetenek Envanteri                                           

10-11-12. Sınıf Tam Gün

En kapsamlı ve kişisel gelişim ekseninde oluşturulmuş bu atölyede, bütün CAPS modülleri uygulanır. Kariyer/meslek kararına etki eden farklı faktörler bütüncül ve sistematik olarak ele alınır. Öğrenciler, TurQuest Envanteri ile belirlenen kariyer alanlarını kendini ve iç dinamiklerini anlayarak değerlendirir. Ergen beyninin işleyişini, bunun inanç, duygu, tutum, düşünce ve davranış ile olan ilişkisini ve kariyer kararına etkilerini öğrenir. Soyut kavramların somut strateji ve davranışlara nasıl dönüşeceği üzerine çalışır. İlginin meslek tatmini ve planlama; özgüvenin işbirlikçi olma ve sorumluluk alma; merakın soru sorma; akıl almanının iletişim ile ilişkisini kurar. “Ben kimim, ne istiyorum, yaşamdan ne bekliyorum” gibi temel varoluşsal soruların gelecekte yapacağı ve ortalama 80.000 saat geçireceği meslek ile cevap bulacağını anlamaya başlar.
Uygulanan Envanterler: Başlarken, Zihinsel Hazırlık, Kontrol Kimde ve Zihin Yapıları, Karar Verme Stilleri, TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri, Bilişsel Beceriler ve Yetenek Envanteri

9-10-11-12. Sınıf İki Gün

Bu atölye henüz bölüm seçmemiş ve geleceği üzerine çok düşünmemiş olan öğrencilere, kariyer planlamasına ve geleceğe nasıl bir yaklaşım içinde olmaları gerektiğini öğretir. Doğru soruları sorarak merakını canlandırma, araştırma yaparak objektif bilgiye ulaşma, ilgili olarak kısa, orta, uzun vadeli planlama yapma, sorumluluk alarak özgüvenini pekiştirme gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenir. Zaman kaybetme, kararsızlık, kayıtsızlık, gerçekçi olmama gibi kariyer planlamasına dair olası problemlerin önüne geçmek için farkındalık yaratır. Kariyer planlama sürecinin erken dönemindeki öğrenciler; bugün bilerek ve düşünerek aldığı kararlar ile şartlanmalar ve ezberden verilen kararların arasındaki farkı, kendini ve beynini anlayarak öğrenir. Bu süreci bir öğrenme deneyimi olarak ele alıp sahiplenmenin önemini fark eder.  
Uygulanan Envanterler: Zihinsel Hazırlık, Zihin Yapıları

Hazırlık- 9-10. Sınıf Tam Gün

Kaygıyı, sebeplerini ve kaygı yönetimini anlamaya yönelik olan bu atölye, öğrencilerin birtek kariyer değil yaşamın her alanında edinmesi gereken psikolojik dayanıklılık becerisini geliştirmeye adım atmalarını hedefler.
Uygulanan Envanterler: Zihin Yapıları, Kontrol Kimde

Hazırlık- 9-10-11-12. Sınıf Tam Gün

Kariyer ve meslek kararına etki eden farklı faktörleri bütüncül ele alır.Büyük resimdeki küçük detaylara bakmayı öğrenerek kariyer kararını etkileyen içsel ve dışsal faktörleri inceler. Bu faktörlerin hangisinin kendi kontrolünde olup emek vermesi gerektiğinin, hangisinin kontrolü dışında olup kabullenmesi gerektiğinin ve hangisinin kısmen kontrolünde olup yönetmesi gerektiğinin ayrımını fark eder.Hayatının sorumluluğunu almaya adım atarak, bilgi ile güçlenmenin önemini kavrar.“Ben kimim, ne istiyorum, yaşamdan ne bekliyorum” gibi temel varoluşsal soruları gelecekte yapacağı ve ortalama 80.000 saat geçireceği meslek ile cevap bulacağını anlamaya başlar.

Hazırlık- 9-10-11-12. Sınıf

İhtiyaca yönelik olarak, bireyler ya da kapalı gruplar için atölye içerikleri birleştirilebilir ve yeniden düzenlenebilir.  

Hazırlık- 9-10-11-12. Sınıf

Atölyeler ile ebeveynlerin çocukları için etkili bir kariyer ve yaşam rehberi olmaları hedeflenir.  Ergeni ve  beyin yapısını öğrenerek, çocuklarını anlamaları, kariyer karar verme sürecindeki önemli becerileri fark etmeleri, çocuklarını gelişimci zihin yapısı, sorumluluk bilinci ve özgüven ile hayata hazırlamaları amaçlanır.

Ebeveynler, çocuklarının kariyer karar sürecinde aktif rol almaya adım atarlar. Yaşamın her aşamasında önemli olan kritik düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini aile hayatına nasıl aktarabilecekleri yönünde somut öneriler edinirler. Bilinçli bir kariyer rehberi olarak çocuklarını daha fazla desteklemek için stratejiler geliştirirler. Etkili iletişim ile bir ekip olarak nasıl güçlenebilecekleri üzerine çalışırlar.
Kimler Katılabilir?: Anne-Babalar

“Çocuğumun kararlarındaki etkimin farkında mıyım? Hangi düşünce ve söylemlerimden etkileniyor? Çocuğumun gelişmesini nasıl desteklerim? Demokratik tutum nasıl geliştirilir?” gibi soruların cevaplandığı bu seminer ile ebeveynler, gençlerin kariyer karar sürecindeki rollerini, çocuğuna aktardığı düşüncelerin/söylemlerin ve farklı ebeveyn tutumlarının sürece etkisini irdeler. Kendisinin ve çocuğunun hatalara karşı bakış açısını olumlu yönde değiştirerek gelişimci zihin yapısına sahip olmaya adım atar.

Kimler Katılabilir?: Ebeveyn Görevi Üstlenen Herkes

Sistematik kariyer yapılandırması için karar sürecine dair bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen atölyeler, etkili iletişim ile ailenin gelişimini destekler.

Bu atölye, kararlarını ekip olarak vermeyi tercih eden, iş birliğine ve iletişime açık ailelerin, kariyer karar sürecini bilimsel bir çerçevede ele almalarına fırsat verir. Aile bireyleri aynı sorulara verdikleri cevapları kariyer danışmanı eşliğinde, açık ve güvenli bir ortamda tartışır. Kariyer planlamasına hazırlık ve geleceğe uyumluluk süreçlerinde öğrencinin bulunduğu yer, öğrenci ve aile bireyleri tarafından değerlendirilir. Böylece gerçekler üzerinden ortak bir paydada buluşup planlama yapmak için zemin hazırlanır. Soyut kavramların somut strateji ve davranışlara nasıl dönüşeceği üzerine çalışılır. 
Kimler Katılabilir?: Hazırlık- 9-10-11-12. Sınıf öğrencileri ve aileleri 
Uygulanan Envanterler:  Zihinsel Hazırlık, TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri, Bilişsel Beceriler ve Yetenek Envanteri

Aileler, olumlu tutum geliştirmenin ve sorumluluk alarak planlama yapmanın, gelecekteki başarı ve mutluluğa etkisini inceler. Kaygıyı, kaygıyı oluşturan sebepleri ve yönetme becerisi olarak psikolojik dayanıklılığı derinlemesine ele alır. Farkında olarak ya da olmayarak sergilenen ve gelişimi engelleyebilecek inanç ve tutumların aile içi iletişime etkisini ve bu inanç/tutumların kaygıya nasıl dönüştüğünü tartışır. Beklentilerini açıkça ifade edecekleri bir ortamda, gerçekçi beklentiler üzerinde hemfikir olurlar.
Kimler Katılabilir?: Hazırlık, 9-10-1112. Sınıf öğrencileri ve aileleri 

Tam Gün

Psikolojik danışma ve rehberlik, psikoloji öğrencilerine yönelik, kariyer rehberliği ve eğitiminde değişen paradigmayı, güncel bakış açılarını temel alan destekleyici eğitim alternatifleri bulunmaktadır. Üniversite öğrencileri, kariyer rehberliğinde ele alınması kritik öneme sahip kavramları inceleme şansına sahip olur.

 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji bölümü 3.- 4. sınıf öğrencilerinin ve yeni mezunlarının kişisel gelişimini ve mesleki yetkinliklerini geliştirmesi, üniversite eğitim müfredatında henüz yerini bulamamış güncel bilimsel araştırmaları nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri, rekabetin yoğun olduğu iş dünyasına donanımlı başlamaları desteklenir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji bölümü 3.- 4. sınıf öğrencilerinin ve yeni mezunlarının kariyer eğitimi ve rehberliğine artan ihtiyacı karşılamaya yönelik bilgi ve beceri kazanarak, alandaki mezunlar arasında fark yaratmaları, kendi kariyerlerini yapılandırmaları amaçlanır.
Eğitim başvuru formu detaylı bilgi sayfasında yer almaktadır.